GEBRUIKERSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE HOBBYRAMA WEBSITE

 

Hobbyrama NV en Matériaux Gondry SA (hierna genoemd “Hobbyrama”) heten u welkom op hun website.

 

GELIEVE DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN.

 

Alvorens onze website te raadplegen of er eender welk gebruik van te maken vragen wij u deze Gebruikersovereenkomst aandachtig te lezen.

 

1.     Instemming met de Gebruikersovereenkomst

 

De toegang tot de sites www.hobbyrama.be of www.hobbyrama.eu en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze Gebruikersovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken.

 

Hobbyrama nodigt u uit om de Gebruikersovereenkomst regelmatig te raadplegen, want Hobbyrama behoudt zich het recht voor deze Gebruikersovereenkomst om het even wanneer en voor om het even welke reden te wijzigen. De raadpleging of het gebruik van de website door u impliceert de aanvaarding van de eventuele wijzigingen aan de Gebruikersovereenkomst.

 

Deze Gebruikersovereenkomst vormt alle akkoorden tussen Hobbyrama en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze overeenkomst onderworpen zijn.

 

2.   Eigendom site

 

Deze site is de exclusieve eigendom van Hobbyrama NV, met maatschappelijk zetel gevestigd te Buke 50, 9620 Zottegem, België met BTW-nummer BE 0440.756.815.

 

3. Gebruik van de site en haar inhoud

 

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen uit deze Gebruikersovereenkomst en de wet.

 

De Gebruikers verkrijgen van Hobbyrama het persoonlijke en niet-exclusief recht om de site van Hobbyrama voor eigen privé doeleinden te raadplegen. Het is verboden om informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Hobbyrama. Hobbyrama kan om het even wanneer, voor om het even welke reden, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

 

De Gebruiker verbindt er zich onder andere toe op deze site geen daden te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de naam en het imago van Hobbyrama of van haar producten en diensten kan bezoedelen, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

 

De Gebruiker verbindt er zich tevens toe om de inhoud van de site of eender welk ander element van de site niet te gebruiken, voor daden die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend of op een andere wijze laakbaar zijn. 

 

De Gebruiker stemt ermee in om Hobbyrama te vergoeden, te vrijwaren, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Gebruikersovereenkomst, of de deelname aan andermans inbreuk op de rechten van Hobbyrama.

 

4. Bescherming auteursrechten, sui generis rechten, intellectueel eigendomsrechten, …

 

Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, gegevens, tekeningen, video’s, illustraties, folders,… weergegeven op de site van Hobbyrama, evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Hobbyrama en/of gebruikt door Hobbyrama onder licentie. Alle voornoemde elementen zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

 

Het kopiëren, reproduceren, verkopen, gebruiken, verspreiden, uitbaten, manipuleren en/of wijzigen van het geheel of een deel van de site voor om het even welk doel is verboden, tenzij er een voorafgaande en schriftelijke toestemming van Hobbyrama bekomen werd.

 

De merken en/of logo’s van Hobbyrama die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd. Elk gebruik van deze merken of logo's van Hobbyrama, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Hobbyrama, zijn een inbreuk op de rechten van Hobbyrama waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk kan worden gesteld.

 

5. Privacy

 

Persoonsgegevens die door Hobbyrama worden verzameld

 

Bij een bezoek aan de site van Hobbyrama, kan Hobbyrama de volgende gegevens verzamelen en bewaren, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 

·        het e-mailadres, het adres, het telefoonnummer en eventuele andere gegevens en/of informatie, die de gebruiker vrijwillig communiceert via de website van Hobbyrama;

·        alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;

·        alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;

·        alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan Hobbyrama heeft verstrekt. (De gebruiker is de enige verantwoordelijke van de gegevens en/of informatie die hij/zij communiceert aan Hobbyrama).

 

Op deze site gebruikt Hobbyrama cookies, die de sporen van de bezochte Internetsites en gegevens over het bezoek bijhoudt, zoals de webpagina's die werden bezocht om naar onze site te gaan, de activiteiten van de gebruiker op de site en de gegevens wanneer de gebruiker een formulier heeft ingevuld. Dit gebruik van cookies door Hobbyrama laat haar toe een betere dienstverlening te bieden bij het volgende bezoek van de gebruiker. De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar ze kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die weigeren of dat ze melden dat een cookie werd verzonden.

 

Raadpleeg het Privacy Beleid voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

6. Aansprakelijkheid betreffende de website

 

Hobbyrama verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.

 

Hobbyrama kan de juistheid of volledigheid van deze informatie niet garanderen, doch zij doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. Bovendien biedt Hobbyrama geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten. Hobbyrama heeft het recht om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen, te onderbreken of te schrappen, zonder u vooraf te verwittigen. Hobbyrama kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Hobbyrama zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.  Hobbyrama wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden voortkomen uit het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar Hobbyrama via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

 

7. Hyperlinks

 

Het is verboden links naar deze site of van deze site naar andere sites te plaatsen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van Hobbyrama.

 

Hobbyrama is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites of andere internetbronnen waarnaar deze site links aanbiedt en/of verwijst. Bovendien houdt de link en/of verwijzing geen enkele instemming in met de inhoud van deze websites. De opname van deze websites houdt ook niet in dat er een samenwerking zou zijn tussen Hobbyrama en de exploitanten van deze websites. Hobbyrama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die een direct en/of indirect verband zou hebben met de sites van derden. De gebruiker is bijgevolg de enige verantwoordelijke voor alle risico’s verbonden aan het gebruik van de sites waarnaar op de site van Hobbyrama wordt verwezen.

 

8. Geldigheid van de Gebruikersovereenkomst

 

De niet toepasselijkheid of strijdigheid van één of meerdere van de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst met een bepaling van dwingend recht, heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst ongeldig zijn.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze Gebruikersovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Oudenaarde of de heer Vrederechter van Oudenaarde zijn uitsluitend bevoegd. Hobbyrama heeft het recht rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die op een onwettelijke of ongeoorloofde manier handelen of handelingen stellen in overtreding met deze overeenkomst.

 

10. Contact Gegevens

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze Gebruikersovereenkomst aarzel niet om Hobbyrama te contacteren via onderstaande gegevens: e-mail : info@hobbyrama.be; fax : +32 9 360 94 59; post: Buke 50, 9620 Zottegem.

 

*        *

*

 

© 2018, Hobbyrama NV

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid  |   Gebruiksovereenkomst   Copyright 2018 by Hobbyrama   |   Inloggen